ปีงบประมาณ
สัดส่วนการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายเบิกจ่ายแล้ว เลยกำหนด คงเหลือ
เบิกจ่ายแล้ว

ยังไม่เบิกจ่าย
18,436,083 342,006 53,527,333
แผนงาน การเบิกจ่าย เบิกจ่ายแล้ว เลยกำหนด คงเลือ
แผนงานยุทธศาสตร์
29%
10,467,988 25,193,967
แผนงานพื้นฐาน
21%
7,968,095342,00628,333,366

Screen Size
Color Themes