ปีงบประมาณ
สัดส่วนการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายเบิกจ่ายแล้ว เลยกำหนด คงเหลือ
เบิกจ่ายแล้ว

ยังไม่เบิกจ่าย
82,617,075 10,471,600 45,277,570
แผนงาน การเบิกจ่าย เบิกจ่ายแล้ว เลยกำหนด คงเลือ
แผนงานยุทธศาสตร์
60%
36,917,2091,200,00022,481,234
แผนงานพื้นฐาน
58%
45,699,8669,271,60022,796,336

Screen Size
Color Themes